Telerau Defnydd

Amdanom ni

  • Mae Robertson Group yn gwmni cyfyngedig sydd wedi’i gofrestru yn yr Alban dan rif cwmni SCO60077. Ein cyfeiriad cofrestredig yw 10 Perimeter Road, Pinefield, Elgin
  • Yn y telerau ac amodau hyn, mae ‘ni’ ac ‘ein’ yn golygu Robertson Group. Mae ‘chi’ yn golygu defnyddiwr y Wefan.

Derbyn telerau

Mae eich mynediad at a’ch defnydd o atlanticwharfcardiff.co.uk a/neu glanfariweryddcaerdydd.co.uk (‘y Wefan’) yn ddarostyngedig i’r Telerau ac Amodau hyn yn unig. Ni fyddwch chi (defnyddiwr y wefan) yn defnyddio’r Wefan at unrhyw ddiben sy’n anghyfreithlon neu sydd wedi’i wahardd gan y Telerau ac Amodau hyn.

Efallai y byddwn yn diwygio’r telerau o bryd i’w gilydd ac wrth barhau i ddefnyddio’r safle, cymerir eich bod wedi cytuno i unrhyw newidiadau.

Cwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau. Drwy barhau i bori drwy’r wefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Darllenwch y polisi cwcis.

Cyngor

Nid yw cynnwys y Wefan yn gyfystyr â chyngor ac ni ddylid dibynnu arno wrth wneud nac ymatal rhag gwneud unrhyw benderfyniadau.

Newidiadau i’r wefan

Mae Robertson Group yn cadw’r hawl i:

  • Newid neu dynnu (dros dro neu’n barhaol) y Wefan neu unrhyw ran ohoni heb rybudd, ac rydych yn cadarnhau na fydd Robertson Group yn atebol i chi am unrhyw newid neu dynnu o’r fath.
  • Newid y Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg, ac wrth barhau i ddefnyddio’r Wefan yn dilyn unrhyw newidiadau, ystyrir eich bod yn derbyn newid o’r fath.

Dolenni i wefannau trydydd parti

Gall y Wefan gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti sy’n cael eu rheoli a’u cynnal gan eraill. Nid yw unrhyw ddolen i wefannau eraill yn golygu ein bod yn cymeradwyo’r gwefannau hynny ac rydych yn cydnabod ac yn cytuno nad ydym yn gyfrifol am gynnwys nac argaeledd unrhyw wefannau o’r fath.

Hawlfraint

Mae pob hawlfraint, nod masnach a phob hawl eiddo deallusol arall ar y Wefan a’i chynnwys (gan gynnwys, yn ddigyfyngiad dyluniad y Wefan, y testun, y graffeg a’r holl feddalwedd a chodau ffynhonnell sy’n gysylltiedig â’r Wefan) yn eiddo i, neu wedi’u trwyddedu i Robertson Group neu fel arall yn cael eu defnyddio gan Robertson Group fel y caniateir yn ôl y gyfraith.

Wrth gyrchu’r Wefan rydych yn cytuno y byddwch yn defnyddio’r cynnwys at eich defnydd personol, anfasnachol yn unig. Gallwch argraffu, neu gadw tudalennau unigol o’r cynnwys yn electronig at ddibenion defnyddio’r Wefan, ond rhaid i chi beidio â gwneud unrhyw gopïau ychwanegol na defnyddio’r cynnwys at unrhyw ddibenion eraill.

Ymwadiadau a chyfyngiad ar atebolrwydd

Darperir y Wefan ar sail ‘fel y mae’ ac ‘fel sydd ar gael’ heb wneud unrhyw gynrychiolaeth nac ardystiad a heb warant o unrhyw fath boed yn ddatganedig neu’n ymhlyg, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r gwarantau ymhlyg o ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, heb dresmasu, cydweddoldeb, diogelwch a chywirdeb.

I’r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd Robertson Group yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol beth bynnag (gan gynnwys, yn ddigyfyngiad, colli busnes, cyfle, data, elw) sy’n deillio o ddefnyddio’r Wefan neu mewn cysylltiad â hi.

Nid yw Robertson Group yn gwarantu y bydd swyddogaethau’r Wefan yn ddi-dor neu’n rhydd o wallau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro neu fod y Wefan neu’r gweinydd sy’n ei darparu yn rhydd o feirysau neu unrhyw beth arall a allai fod yn niweidiol neu’n ddinistriol.

Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn yn cael ei ddehongli er mwyn eithrio neu gyfyngu ar atebolrwydd Robertson Group am farwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i esgeulustod Robertson Group neu ei gyflogeion neu asiantau.

Indemniad

Rydych yn cytuno i indemnio a digolledu Robertson Group a’i weithwyr a’i asiantau o ac yn erbyn pob rhwymedigaeth, ffioedd cyfreithiol, iawndal, colledion, costau a threuliau eraill mewn perthynas ag unrhyw hawliadau neu gamau gweithredu a ddygwyd yn erbyn Robertson Group sy’n deillio o unrhyw doriad gennych o’r Telerau ac Amodau hyn neu rwymedigaethau eraill sy’n deillio o’ch defnydd o’r Wefan hon.

Holltiad

Os penderfynir bod unrhyw ran o’r Telerau ac Amodau hyn yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n amhosibl eu gorfodi am unrhyw reswm gan unrhyw lys awdurdodaeth gymwys, yna caiff y telerau neu amodau o’r fath eu hollti a bydd y Telerau ac Amodau sy’n weddill yn goroesi ac yn parhau i fod mewn grym ac effaith lawn ac yn parhau i fod yn rwymol ac yn orfodadwy.

Cyfraith llywodraethu

Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfraith yr Alban ac rydych drwy hyn yn cyflwyno i awdurdodaeth unigryw llysoedd yr Alban.

Scroll to Top